ประวัติและที่มาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ประวัติและที่มาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นวิหารสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ที่ก่อตั้งขึ้นมาในจังหวัดจันทบุรี ช่วงปี พ.ศ.2452 หรือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว นับว่าเป็นวิหารอันเก่าแก่ทางศาสนาคริสต์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและใช้เป็นที่สำหรับเรียนหนังสือในอดีต ทำให้คนในพื้นที่ตรงนี้ได้พัฒนาการศึกษาของตนไปทางตะวันตก มีการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น คนที่ผันตัวมานับศาสนาคริสต์ในยุคนั้นจะได้โอกาสทางการศึกษามากมาย ได้เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิชาเรียนอีกมากมายจากทางตะวันตก จึงทำให้คนในยุคนั้นที่อยู่บริเวณนั้นได้รับการศึกษาที่ดีกันถ้วนหน้า ถือว่าเป็นการหยิบยื่นโอกาสอันงดงามจากชาวตะวันตกมาสู่ชาวไทยที่ต้องการมีการศึกษาที่ดี เพราะในอดีตประเทศไทยไม่ได้มีบุคลากรทางการศึกษาที่ดี ไม่ได้มีระบบการเรียน ประเทศไทยในอดีตจะเน้นการเรียนโดยการศึกษาพระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เราทำทำมาหากินได้ เพราะเมื่อโตขึ้นคงไม่ใช่ทุกคนที่อยากไปบวชเป็นพระ หลายคนก็ออกไปทำสวนทำไร่ทำนา เน้นหารายได้จากการทำเกษตรเป็นหลัก บางคนก็ไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อหารายได้ จึงไม่ได้ใช้ความรู้จากวัดหรือความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจริงๆ

การมาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

แน่นอนว่าการมาของอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จะทำให้คนไทยเริ่มเข้าถึงการศึกษามากขึ้นในยุคนั้น คนไทยเริ่มได้เรียนรู้วิชาเรียนแบบเดียวกับชาติตะวันตก ทำให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ใกล้เคียงกับชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้น มีโอกาสได้มาสัมผัสกับวิชาเรียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงานได้จริง เริ่มได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเริ่มมีการประกอบอาชีพใหม่ๆ คนไทยเริ่มมองเห็นลู่ทางในการประกอบอาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมและการทำงานอุตสาหกรรม เป็นการหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคนไทยที่เข้ามายังอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล แม้ว่าอาจทำให้คนบางกลุ่มต่อต้าน เพราะหลายคนก็เลือกที่จะเปลี่ยนการนับถือศาสนามานับถือศาสนาคริสต์มากขึ้น แต่หลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องดี เพราะคนไทยจะได้มีตัวเลือกในการนับถือศาสนาเพิ่มขึ้นอีกด้วย เพราะในอดีตจะมีแค่ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เมื่อมีศาสนาคริสต์เข้ามา เราก็จะมีตัวเลือกในการนับถือศาสนามากยิ่งขึ้น แถมยังได้โอกาสทางการศึกษามากขึ้นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลนั้นมีคุณธรรมอย่างยิ่งที่ไม่บังคับให้คนที่เข้ามาเรียนหรือต้องการรับโอกาสทางการศึกษาต้องเปลี่ยนศาสนา เพราะต้องการเผยแพร่ความรู้ให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น